Alan Davie 'Yellow Pointer' Oil on panel 1968
Alan Davie 'Yellow Pointer' Oil on panel 1968