Alan Davie 'Mirror for MJ' Oil on canvas 1960
Alan Davie 'Mirror for MJ' Oil on canvas 1960